ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Tourism 4 Careers (T4C) 2018 – 2020

Tourism 4 Careers: Developing an open source Interactive Tourism Portal (ITP) to promote careers and education in the Hospitality and Tourism sectors (Създаване на Интерактивен портал за туризъм с отворен код с цел популяризиране на кариерата и образованието в сферата на туризма)
 
Erasmus+
KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
 
9 партньорски институции от 9 държави (България, Ирландия, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Словения, Турция и Чешката република). Координатор: Технологическият институт в Трали (ITT), Ирландия
 
 

 

Vocal in Need (2017 - 2019)
 

Vocationally Orientated Culture and Language in Need (Професионално ориентирани култура и език в нужда)
Проект № 2017‐1‐IE01‐KA202‐025710
Проектът VOCAL IN NEED се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на Европейския съюз Erasmus+ 2014 – 2020 по ключова дейност 2 „Стратегически партньорства" 

 

Официален уебсайт на проекта:


https://vocal.erasmus.site/bg/ (BG)


https://vocal.erasmus.site/ (EN)

 

Флаер:

Vocal in Need Flyer BG  
Vocal in Need Flyer EN  

Постер:

 
Vocal in Need Poster BG
Vocal in Need Poster EN  

Newsletter:

Vocal in Need 1st Newsletter BG Vocal in Need 1st  Newsletter EN
Vocal in Need 2nd Newsletter BG Vocal in Need 2nd  Newsletter EN
   
   
 

 

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

CES & L - Languages4Work

 

За проекта: BG  |   EN

 

 

 


Gifted (for) you 2014 - 1 - RO01 - KA201- 002957

 

За проекта

KICKOFF MEETING MINUTES (Jan.13-16, Plovdiv, Bulgaria)

Presentation

Poster

Interim Report Of The 3rd Transnational Meeting

 


Vocal Medical - Брошура BG

Vocal Medical - EN

Vocal Medical - Poster

 

 
 

 


Проект BG051PO001-3.1.07-0024 „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления"

Дейностите по проекта са насочени към анализ на специалностите и обучението във Филологическия факултет  на Пловдивския университет и привеждането им в съответствие с нуждите на пазара на труда и модерния бизнес. В  анализа участват специалисти от най-динамично развиващите се бизнеси – аутсорсинг и електронни медии, където завършващите Филологическия факултет могат да намерят реализация. Съвместният анализ предложи въвеждането на нови специалности във факултета, нови дисциплини и модули в съществуващи дисциплини за действащите в момента специалности.

Учебните планове и програми  на новите специалности "Лингвистика (2 чужди езика) и маркетинг" и "Лингвистика (2 чужди езика) с бизнесадминистрация" и на осъвременените съществуващи се изготвиха съвместно от Филологическия факултет и двамата партньори: компанията за аутсорсинг услуги "Софика Груп" АД и електронната медия "Под тепето" ООД. Ръководител на проекта е доц. д-р Станка Козарова.

 

 
 Номер на проект: Д01-4038/18.05.2013
 Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
 Начална дата: 18.05.2013
 Дата на приключване: 31.12.2014
 Статус: Приключен
 

 

 

Информационна система на проекта: https://praktiki.mon.bg/sp/
 
ПУ Паисий Хилендарски - правила и документи: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/
 
Филологически факултет - за проекта: https://slovo.uni-plovdiv.net/bg/studentski-praktiki
 

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики" – фаза I,

финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж",

съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове