Правила

за провеждането на докторантското обучение

във Филологическия факултет

Приети с Протокол №164/17.ІІ.2014 г.

РЕШЕНИЕ: ФС приема актуализираните  Правила за обучение на докторанти във Филологическия факултет, които да влязат в сила от 01.03.2014 г.

Нормативна рамка на докторанската програма

Закон за висшето образование

 Чл. 46 (2)  Докторантурата се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.

 

Закон за развитието на академичния състав в Република България

  Чл. 8. (1) Обучението на докторантите се осъществява по план при условията и по реда на Закона за висшето образование и правилника на съответното висше училище или научна организация.

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България

 Чл. 4. (3) Обучението в докторантура се извършва по акредитирани от НАОА докторски програми по научни специалности. (4) Обучението в докторантура се извършва в първично звено на висше училище или научна организация, където има поне едно хабилитирано лице от съответната научна област.

Чл. 15. (1) Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план.

Правилник за развитие на академичния състав на  Пловдивския  университет  "Паисий Хилендарски"

 Чл. 8 (5)  Обучението в докторантура се извършва в катедрите на Университета, в които има поне едно хабилитирано лице в съответното професионално направление или научна специалност.

Чл. 19 (1) Обучението на докторантите включва следните дейности:

·         научноизследователска дейност;

·         посещение и участие в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско ниво);

·         преподавателска и / или експертна дейност, участие в научни форуми;

·         изпити за докторантски минимум;

·         защита на дисертационен труд.

Чл. 20. (1) Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план по утвърден стандарт от АС за различните форми. (2) Индивидуалният учебен план се изготвя от докторантите и научните им ръководители, обсъжда се в КС и се утвърждава от ФС.

1.    Цели на докторантската програма

1.1. Обединяване на докторанти и преподаватели със сходни изследователски интереси и създаване на възможности за фундаментални и приложни научни изследвания на езиците, литературите и културите чрез прилатане на съвремени методи, както и на  междудисциплинарни подходи.

1.2. Създаване на висококачествена обучителна модулно структурирана програма за докторанти и постдокторанти в областта на методологията и методите на хуманитарните изследвания с фокус към спецификата на електронното учене.

1.3.  Предоставяне на обучение и консултации за научни ръководители, чиито докторанти изследват един или повече аспекти в областта на електронното учене.

1.4.  Създаване на възможност за докторантите, изследващи различни аспекти на един и същ феномен,  да работят заедно и да обменят опит и мнения помежду си и с по-опитните изследователи.

1.5.  Създаване на изследователска култура и чувство на принадлежност към изследователската общност чрез организация и участие в семинари, открити катедри, дискусии,конференции, публикации и пр.

1.6. Осигуряване на интердисциплинарна подкрепа и консултации на докторанти с различен научен и професионален опит, но с близък изследователски фокус.

2.Стандарти за докторантска програма

2.1. Изследователски знания

2.1.1. Кои са  най-новите теоретични и теориетико-приложни постижения в съответната научна област и в свързаните с нея научни области. 

2.1.2. Кои са  изследователските методологии, подходи, методи и каква е тяхната приложимост по отношение на  конкретно изследване.

2.2. Изследователски умения и компетентности

2.2.1.  Да се идентифицира и формулира научноизследователски проблем, съсредоточавайки се върху конкретен предмет и обект на изследване. 

2.2.2. Самостоятелно и критично да се осмислят  идеи. 

2.2.3.  Разработване на теоретични идеи. 

2.2.4.  Умение да се анализира и оценява критично собственият изследователски резултат, както и резултатите на други изследователи.

2.2.5.  Умения се да обобщават, документират и докладват  постиженията и напредъкът по дисертацията.

2.3. Знания и разбиране, свързани с изследователския контекст

2.3.1.  Разбиране за контекста, в който се извършват изследванията, -  на национално и международно равнище.

2.3.2. Разбиране на проблемните области, свързани с правата на другите изследователи, както и на други хора, които може да бъдат засегнати от изследванията, като напр. конфиденциалност, етични проблеми, плагиатство, авторски права, злоупотреби, собственост върху данни, и познаване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.

2.3.3.  Знания за стандартите и  добрите изследователски практики в институцията  и  научната  област.

2.3.4. Знания  за проблемите, свързани със здравето и сигурността при научно-изследователската работа, и отговорно отношение към тях.

2.3.5.  Знания  за финансовите аспекти на изследователската дейност и оценяването на нейното качество и ефективност.

2.3.6. Знания  за академичната и пазарна приложимост на резултатите от провежданото изследване,  както и за обществената  значимост на откритията в хуманитаристиката като цяло.

2.4. Методологии и технологии. Знания, умения и компетенции, свързани с ефективна стратегия на научното изследване

2.4. 1.  Формулиране на научна теза, дефиниране на цели, задачи и етапи на изследването и планиране на дейностите по тяхното изпълнение.

2.4. 2.  Избор на  изследователски инструментариум за събиране и сравняване на данни чрез използване на подходящи  източници, бази, корпуси,  техника и технологии.

2.4. 3. Идентифициране и критично използване на надеждни библиографски източници, архиви и други видове източници на информация.

2.4. 4. Използване на информационни технологии по подходящ начин за управление на бази данни, запис и представяне на информация.

2.5. Комуникативни умения

2.5.1.  Ясен и подходящ за конкретна цел стил на академично писане – научен доклад, публикация, теза.

2.5.2. Изграждане на цялостна аргументация,  ясно и добре структурирано изразяване на авторски идеи пред различна аудитория. Умение за установяване и поддържане на контакт с аудиторията. 

2.5.3. Конструктивна и убедителна защита на резултатите от своето изследване по време на семинари, изпити и публични изяви.

2.5.4. Подпомагане и популяризиране на общественото разбиране в изследваната област.

2.5.5. Ефективна подкрепа на обучението на другите при участие в обучителни и наставнически дейности.

2.6. Работа в екип и социални мрежи

2.6. 1. Създаване, поддържане и участие в мрежи за професионално сътрудничество с научни ръководители, колеги и експерти, както в рамките на институцията, така и в по-широкия кръг на изследователската общност.

2.6. 2. Разбиране за собственото поведение и неговото въздействие върху другите, когато се  работи в екип с принос за успеха на формалните и неформални екипи.

2.7. Знания, умения и компетенции, свързани с кариерното развитие на докторанта

2.7. 1. Оценява нуждата от  продължаване на професионалното  си развитие и демонстрира умения  за  генериране на  изследователски ниши и перспективи.

2.7. 2. Развива умения за управление на своята кариера и нейното разгръщане, за определяне на реалистични и постижими кариерни цели, идентифициране и предприемане на начини за подобряване на своята заетост.

2.7. 3. Разбира трансферната природа на изследователските умения и широкия набор от възможности за кариера в рамките на академичните среди и отвъд тях.

2.7. 4. Представя своите умения, лични качества, мотивация  и опит посредством ефективно разработване на автобиография, кандидатури и представяне на интервюта.

Правила за докторантско обучение

Чл. 1. Общ брой необходими образователни кредити за завършване на програмата  – 180 кредита: за всяка докторантска година по 60 кредита в редовна форма на обучение и по 45 кредита в задочна и самостоятелна форма на обучение.

Чл. 2. Във всяка основна дейност кредитите могат да бъдат реализирани в една или повече различни форми.

Чл. 3. Докторантската година обхваща 12 месеца от датата на зачисляване, определена от  заповед на Ректора.

Чл. 4. За всяка докторантска година Факултетният съвет по предложение на катедрата, в която е зачислен докторантът, приема план-сметка с финансови разходи в размер, одобрен от Факултетния съвет.

Чл. 5. Обучението на докторанти обхваща следните основни дейности:

1) Научноизследователска дейност – 90 кредита:

- научни публикации (съобщение, статия, студия, монография);

- участие с доклад в научен форум;

- участие в изготвянето и реализацията на научноизследователски проекти.

2) Докторантски минимум – 30 кредита

- докторски минимум по специалността – 25 кредита;

- докторски минимум по чужд език – 5 кредита;

3) Преподавателска дейност и/или експертна дейност – 30 кредита

- водене на лекции и упражнения – 25 кредита;

- рецензии на дипломни и курсови работи – 5 кредита;

- катедреното и факултетното ръководство са длъжни да осигурят преподавателска натовареност за всеки докторант не по-малко от 30 часа годишно;

- ФС определя горна граница на натовареността без заплащане и със заплащане, ако това не е определено с решение на АС за организацията на учебния процес през съответната академична година;

- границата от 120 часа, определена от ФС, отпада, ако АС е приел друга разпоредба за заплащане на докторантските часове за преподавателска натовареност;

Присъждането на кредитите става от научния ръководител или съответния водещ дейността и се одобрява от КС в рамките на годишния отчет.

¤За всяка година АС постановява в какви граници  докторантите могат да бъдат възнаграждавани напр. за часовете над 30, но не повече от 180,  ФС може да приеме, че до 120 часа не се заплащат, а над 120 без горна граница се заплащат, но това зависи от финансовото състояние в конкретната година.

4) Посещение на курсове и семинари от докторско ниво – 15 кредита

- назначават се от научния ръководител;

- удостоверяват се с подпис и оценка на лектора или водещия семинара;

- участието с название на курса, хорариум, подпис на лектора или водещия и оценка по шестобалната система се вписва в докторантски лист и в докторантска книга (факултетна);

- практикуми по компютърни умения – 5 кредита;

- ФС ежегодно одобрява листа на докторантските курсове и семинари с теми, лектори, брой часове и кредити, която се публикува в Приложение 1 (Листа на общи и специализирани курсове).

5) Отчисляване с право на защита на докторска дисертация – 15 кредита

Чл. 5. Курсовете, семинарите и практикумите биват аудиторни и извънаудиторни.

1) Аудиторни курсове

-общи: в тях могат да участват всички докторанти, организира ги Деканатът на факултета, броят им е два или три за семестър;

-специални: организирани от катедрите или от външни научни институции в научното направление на докторанта;  назначава ги научният ръководител, удостоверява ги ръководителят на научната форма с подпис, оценка и хорариум от часове за участие.

2) Извънаудиторни форми

-школи, тренинг курсове, уъркшоп, обменни визити;  удостоверява ги решение на катедрата за участие на докторанта.

Чл. 6. Докторантското обучение завършва със 180 придобити кредита.

Чл.7. Признаване и трансфер на кредити.

 (1) По предложение на Декана със заповед на Ректора се назначава факултетна комисия, съставена от представители на основните звена.

1. Факултетната комисия разработва и предлага на ФС, а АС приема правила за организиране на докторантска  мобилност и признаване на научни и образователни кредити и периоди на обучение, придобити в други  университети;

2. Комисиите на основните звена извършват признаване на кредити, придобити в други  университети, съгласно правилата и  при наличие на  подготвени  информационни пакети за докторантска мобилност.

(2) Изпълнението на дейностите за придобиване на кредити се отчита от научния ръководител, наблюдението върху изпълнението и сроковете се извършва от ръководителя на катедра и представител от комисията на факултета и се контролира от Декана.

Чл.8.(1) Документирането и отчитането на натрупаните кредити от всеки докторант  по всяка дисциплина се извършва чрез протокол, чрез който преподавателят (консултантът, тюторът, менторът) удостоверява изпълнението на предвидените дейности за придобиване на кредитите и успехът от положения изпит.

(2) Протоколите по всички дисциплини се предоставят  на Отдел РАСПУ в два екземпляра.

Придобитите кредити  извън институцията се вписват в докторантския лист и във факултетната книга на докторантите.