ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Примерна тежест на дейности в кредитно изражение)

Дейност

Форма на завършване

Кредити

Формулиране на проблема на научното изследване

Проект на изследването

5

Библиографско (ресурсно) проучване на и систематизиране на източници

Библиография

5

Реферирано представяне на предхождащите изследвания в научната област

Реферативна статия

10

Формулиране на цели и задачи на изследването

Концептуален план

5

Избор на подход (методика, теория) за провеждане на изследването

Текст

3

Аргументация на избраните позходи (методи,теории) за провеждане на изследването

Текст

3

Разработване на идеен проект (изследователска хипотеза)

Текст

5

Презентация и защита на идеен проект

Семинар

5

Преподавателска дейност: първа година (30 часа - 5 кредита)

до 180 часа годишно

30

Работа над дисертацията (писане)

Представен текст

5

Изследване и публично представяне (статия, участие в конференция или друго)

Публикация

10

Представяне на текст на семинар

Семинар

5

Преподавателска дейност: втора година (30 часа - 5 кредита)

до 180 часа годишно

30

Публично представяне на структурна част от дисертацията

Текст

15

Формулиране на общите изводи и приносите

Текст

5

Авторски преводи на научни публикации (статия - 10, стдуия -20)

Текст

20

Преподавателска дейност: трета година (30 часа - 5 кредита)

до 90 часа годишно

15

Изследване и публично представяне (статия, участие в конференция или друго)

Текст

10

Публично представяне на съществена част (втора, трета глава) от дисертацията

Текст

10

Отчисляване с право на защита

Решение

15

Рецензии на дипломни и курсови работи

Текст

5

Рецензии на научни публикации

Текст

5

Докторски минимум по специалността

Протокол

25

Докторски минимум по чужд език

Равнище B2; протокол

10

Сертифицирано владеене на чужд език (C1 или C2)

Протокол (признаване)

5

Участие в изготвянето и реализацията  на научноизследователски проекти

Удостоверение

5

Общи аудиторни курсове

Оценка

5

Специализирани аудиторни курсове

Оценка

5

Извънаудиторни форми (школи, тренинг курсове, уъркшоп, обменни визити)

Решение на КС

5

Практикуми по компютърни умения

Оценка

5