Регистър на академичния състав в Република България - връзка към НАЦИД

 

Регистър за научната дейност в Република България - връзка към НАЦИД

 

Нормативни документи:

 

ДВ. бр. 30 от 3 април 2018 г., стр 7 – 18 - ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 81 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г. и бр. 68 от 2013 г.) 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Постановление № 122 от 29 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България