УЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Процедури и срокове за административно обслужване на студенти

1. Записване на студенти за обучение

А) Новоприети студенти
Б) Преместване между специалности/форми на обучение на Университета
В) Преместване от/в друго висше училище
Г) Записване на действащ студент за обучение по нова специалност
Д) Записване на студенти в по-горен курс с издържани изпити
Е) Записване на студенти в по-горен курс с неиздържани изпити
Ж) Записване за обучение по индивидуален план (при сливане на две учебни години и др.)

2. Плащания

А) Такси за обучение
Б) Такси за дейности, свързани с учебния процес

3. Издаване (вкл. получаване) на документи

А) Уверение
Б) Академична справка
В) Диплома
Г) Дубликат на диплома
Д) Европейско дипломно приложение
Е) Удостоверение и служебна бележка
Ж) Легализиране на учебни програми и планове
З) Признаване на висше образование, придобито в чуждестранно ВУ
И) Признаване на периоди на обучение в чуждестранно ВУ

4. Уреждане/промяна на студентско положение

А) Прекъсване на обучение
Б) Напускане по собствено желание
В) Отписване
Г) Отстраняване
Д) Възстановяване на студентски права

5. Изпитни процедури

А) Приравняване/признаване на оценки от изпит (по учебен план на друга специалност или друго ВУ)
Б) Приравнителен изпит

6. Изпълнение на студентски задължения по учебен план

А) Избираеми и факултативни дисциплини
Б) Дипломиране

7. Вътрешни учебни процедури

А) График на учебен процес (Академичен календар)
Б) Разпис на учебни занятия
В) График на изпитна сесия