Факултетът споделя мнението на Пражката мрежа на деканите на хуманитарни факултети, че работата на полето на хуманитаристиката се разбира като „акт на творчество и умения, насочени към разбиране на света и човешката природа", затова образованието в областта на хуманитаристиката има стратегическо значение, то иманезаменима, безценна и изключителна роля" за обществото, въпреки че през последните години сме свидетели на „постепенна и систематична политика към образование и научни изследвания, изцяло подчинена на икономическа основа" [Пражка мрежа на деканите на хуманитарните факултети].

Програма за развитието на Филологическия факултет през периода 2015 – 2019 г.

Филологическият факултет изпълнява Програма за развитие [Програма за развитие на ФФ 2011 – 2015],

основана на визията за хуманитарното образование през XXI век [Програма за развитие на ФФ 2007 – 2011],

което има две основни задачи:

  • Да отстоява със съвременни средства значимия факт, че българският език, книжовност и култура имат многовековно присъствие върху карта на Европа и света и са основен елемент на идентичността.
  • Да прокара мост между старите и новите представи за мястото и ролята на езиците, литературите и културите за запазване на хуманитарната идея като основна платформа за споделяне на идентичности в глобализиращия се съвременен свят.