Специалност: Балканистика

 


Специалност: Славистика

 


Образователно-квалификационна степен: магистър
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
Професионално направление: 2.1. Филология
Срок на обучение: 10 семестъра (5 години)
Форма на обучение: редовна