Проект BG05M2OP001-2.002-0001

„Студентски практики" – Фаза 1

 

 

Информационна система на проекта:

 http://praktiki.mon.bg/sp/

 

ПУ Паисий Хилендарски - правила и документи:

https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики" – фаза I,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове


Функционални експерти

и технически изпълнител

Приемно време
място и  час

Контакти

Телефон, Е-mail

  доц. д-р Надя Чернева

  Функционален експерт

сряда,
от 10,00 до 11,30 часа,

каб. 325
(Ректорат, 3 етаж)

  032 261 241,
 ncherneva9@gmail.com

  доц. д-р Борян Янев

  Функционален експерт

  032 261 478,
  byanev@uni-plovdiv.bg

  Мария Гуджева

  Технически изпълнител

  032 261 443
  (0884317189),
  magicheska@gmail.com

 

По проект  BG05M2OP001-2.002-0001 Студентски практики - 1 фаза, 
поради изчерпване на броя практики за студенти
за ПУ "Паисий Хилендарски" се преустановява приемането на договори за практическо обучение.

 

На 9.05.2018 г. (сряда) се приемат

отчети за месец АПРИЛ 2018

от ментори и академични наставници.

 

Служебни бележки за доходите на менторите през 2017 г.

се получават  в стая 135, ет. 1, Ректорат.

 

Удостоверения за проведено практическо обучение по Проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1"
могат да бъдат разпечатани индивидуално (или отпечатани от Университетското издателство, на картон цветен печат на цена 1,25 лв., партер в сграда на Ректората) и оставени за подпис от Ректора в деканата на факултета (Ректорат, 3 етаж, кабинет 325) в приемното време.

 

 
Информационна система на проекта: http://praktiki.mon.bg/sp/
 
ПУ Паисий Хилендарски - правила и документи: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/

Договори (студенти)

Студентите, които желаят да се включат като практиканти в проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики" – Фаза 1
трябва да отговарят на условията посочени в
 

Първо условие за стартиране на процедура за практическо обучение е Регистрацията на студента в Университетския център за кариерно развитие.
 
Договор за провеждане на практическо обучение м/у студента практикант и университета се сключва при наличие на договори между университета и обучаващата организация, ментора и  академичния наставник и при утвърдена програма и график в информационната система.

Пълен комплект документи за започване на практика:
1. ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ за срок от 6 месеца (три екземляра) – генерира се от информационната система;
 
2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТУДЕНТ (един брой) - (Можете да изтеглите .DOC)
 
3. Изтеглете РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА за Университетския център за кариерно развитие попълнете и изпратите на адрес: ffplovdivcareers@gmail.com .
 
Преди генериране на договор за практическо обучение от системата, трябва да проверите следните условия:
  • Да има подписан Договор за партньорство с обучаваща организация (между висшето училище и  обучаващата организация – работодател). Ако този договор не е наличен – НЕ СЕ ПРИЕМА ДОГОВОР СЪС СТУДЕНТА ПРАКТИКАНТ;
  • Да има подписан Договор с ментор за провеждане на практическо обучение (между ментор и висше училище)  – генерира се от информационната системата чрез профила на работодателя, когато менторът е попълнил собствения си профил с всички данни. Подписват се  три екземпляра.  Ако този договор не е наличен – НЕ СЕ ПРИЕМА ДОГОВОР СЪС СТУДЕНТА ПРАКТИКАНТ;
  • Да сте избрали Академичен наставник - Регистрирани в системата академични наставници от Филологическия факултет със сключени договори са:

доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

доц. д-р Петя Николова Бъркалова

доц. д-р Фани Евгениева Бойкова

доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова

гл. ас. д-р Ани Иванова Кемалова

гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева

гл. ас. д-р Дияна Василева Николова

гл. ас. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова

гл. ас. д-р Младен Цветанов Влашки

гл. ас. д-р Наталия Василева Христова 

гл. ас. д-р Соня Красимирова Александрова-Колева

ас. Златка Василева Червенкова

ас. Милена  Ангелова Кацарска

  • Въведена в информационната система от ментора програма за студентската практика по съответната позиция, съгласувана с академичния наставник
  • Въведен от студента график в информационната система (по дати и часове) за провеждане на практическо обучение от 240 астрономически часа, потвърден от ментора. (Графикът се планира без да се включват почивните дни на обучаващата организация и националните празници. Съобразете се с аудиторната си заетост в университета и с чл.1 ал.4 от ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА I).
ВАЖНО: Преди да отпечатате договора, въведете Ваш персонален IBAN, на който ще Ви бъде преведена стипендията и проверете да не сте допуснали грешки при попълване на личната информация в профила.