Показване на 1 - 30 от 40 резултата.
Елементи на страница 30
от 2

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Обн. ДВ. бр.92 от 17 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г.,изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

[…]

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Научна организация" е юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото законодателство.

[…]

4. "Научно-експертна комисия" е комисия, включваща хабилитирани лица от една или сродни специалности в една или различни научни области.

5. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г.) "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й.

6. (нова - ДВ, бр. 83 от 2010 г.) "Докторант" е учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен "доктор".

7. (нова - ДВ, бр. 83 от 2010 г.) "Постдокторант" е учен, който е придобил образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й.