ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Tourism 4 Careers (T4C) 2018 – 2020

Tourism 4 Careers: Developing an open source Interactive Tourism Portal (ITP) to promote careers and education in the Hospitality and Tourism sectors (Създаване на Интерактивен портал за туризъм с отворен код с цел популяризиране на кариерата и образованието в сферата на туризма)
 
Erasmus+
KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
 
9 партньорски институции от 9 държави (България, Ирландия, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Словения, Турция и Чешката република). Координатор: Технологическият институт в Трали (ITT), Ирландия
 
 

 

Vocal in Need (2017 - 2019)
 

Vocationally Orientated Culture and Language in Need (Професионално ориентирани култура и език в нужда)
Проект № 2017‐1‐IE01‐KA202‐025710
Проектът VOCAL IN NEED се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на Европейския съюз Erasmus+ 2014 – 2020 по ключова дейност 2 „Стратегически партньорства" 

 

Официален уебсайт на проекта:


https://vocal.erasmus.site/bg/ (BG)


https://vocal.erasmus.site/ (EN)

 

Флаер:

Vocal in Need Flyer BG  
Vocal in Need Flyer EN  

Постер:

 
Vocal in Need Poster BG
Vocal in Need Poster EN  

Newsletter:

Vocal in Need 1st Newsletter BG Vocal in Need 1st  Newsletter EN
Vocal in Need 2nd Newsletter BG Vocal in Need 2nd  Newsletter EN
Vocal in Need 3rd Newsletter BG Vocal in Need 3rd Newsletter EN
   
 

 

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

CES & L - Languages4Work

 

За проекта: BG  |   EN

 

 

 


Gifted (for) you 2014 - 1 - RO01 - KA201- 002957

 

За проекта

KICKOFF MEETING MINUTES (Jan.13-16, Plovdiv, Bulgaria)

Presentation

Poster

Interim Report Of The 3rd Transnational Meeting

 


Vocal Medical - Брошура BG

Vocal Medical - EN

Vocal Medical - Poster

 

 
 

 


Проект BG051PO001-3.1.07-0024 „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления"

Дейностите по проекта са насочени към анализ на специалностите и обучението във Филологическия факултет  на Пловдивския университет и привеждането им в съответствие с нуждите на пазара на труда и модерния бизнес. В  анализа участват специалисти от най-динамично развиващите се бизнеси – аутсорсинг и електронни медии, където завършващите Филологическия факултет могат да намерят реализация. Съвместният анализ предложи въвеждането на нови специалности във факултета, нови дисциплини и модули в съществуващи дисциплини за действащите в момента специалности.

Учебните планове и програми  на новите специалности "Лингвистика (2 чужди езика) и маркетинг" и "Лингвистика (2 чужди езика) с бизнесадминистрация" и на осъвременените съществуващи се изготвиха съвместно от Филологическия факултет и двамата партньори: компанията за аутсорсинг услуги "Софика Груп" АД и електронната медия "Под тепето" ООД. Ръководител на проекта е доц. д-р Станка Козарова.

 

 
 Номер на проект: Д01-4038/18.05.2013
 Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
 Начална дата: 18.05.2013
 Дата на приключване: 31.12.2014
 Статус: Приключен
 

 

 

Информационна система на проекта: https://praktiki.mon.bg/sp/
 
ПУ Паисий Хилендарски - правила и документи: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/
 
Филологически факултет - за проекта: https://slovo.uni-plovdiv.net/bg/studentski-praktiki
 

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики" – фаза I,

финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж",

съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове