« Обратно

Конференцията на Факултета по славянски филологии към СУ "Св. Климент Охридски"

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви кани да вземете участие в традиционния международен форум, който през 2019 г. ще бъде на тема:

 

ОТ СЛОВО КЪМ ДЕЙСТВИЕ: РАЗКАЗИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

 

Темата поставя въпроса за отношението между слово и колективно действие. Какво може да бъде обект на репрезентация в настоящето? Как съвременната хуманитаристика се отнася към наследствата и какви алтернативни разкази изработва? Каква е ролята на езика в процеса на репрезентация, какви са техниките, които превръщат света в разказан свят? Каква е преводимостта между знак, действие и образ в литературата и другите изкуства? Възможно ли е колективно действие със статут на събитие при разбягването на малките общности? Как се поражда „ефект на реалността“, но и как чрез подражание могат да се създават образци? Въобще как разпознаваме единичното, изключителното, събитийното и как го превръщаме в разказ?

 

В рамките на конференцията на Факултета по славянски филологии основните направления ще бъдат в областта на езика и литературата.

 

І. Езиковедски четения

Примерни теми в това направление биха могли да бъдат:

 1. Равнищата на езика и разказването;
 2. Езикът на разказа и езикът на събитието;
 3. Езиковите контакти в огледалото на разказаните истории;
 4. Текст и език;
 5. Реч и език;
 6. Книжовен език, териториални диалекти, социолекти;
 7. Езиково и литературно образование в средното училище; в университета. Обучение на български език като чужд;
 8. Езикознанието  и връзките му с други хуманитарни дисциплини: културологията, антропологията, политологията, социалните науки;
 9. История на езикознанието и лингвистичните теории.

 

ІІ. Литературоведски четения

 

В настоящата конференция предлагаме следните проблемни ядра:

 1. Мимесис и пойесис, повторение и сътворение. Репрезентация на слово, образ и действие. Миметична инвенция и миметична медиация;
 2. Репрезентации и история на настоящето;
 3. Фикция и ефект на реалността. Маскирани форми на истина и натурализация на илюзиите;
 4. Миметично желание: да желаеш желанието на другия;
 5. Презентация, репрезентация, нерепрезентируемо;
 6. Проектиране, моделиране и модифициране на светове;
 7. Автентичност в системата на репрезентация. Имитация, фалшификации и плагиатство. Изобретяване на първообрази и оригинали;
 8. Големи и малки наративи, поетика на разказа и историческа поетика;
 9. Интертекстуалност, автотекстуалност, авторефлексивност;
 10. Текст, контекст, метатекст. Нива на репрезентация и наративни рамки;
 11. Култури и възстановки;
 12. Наследствата: иконичност и банализации.

 

 

Дата на провеждане: от 2 до 4 май 2019 г. (от четвъртък до събота).

Основни езици на конференцията: всички славянски и английски.

Срок за изпращане на заявките с резюме до 10 реда: 31 март 2019 г.   - ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Срок за изпращане на известие за одобрение на заявката:  8 април 2019 г.

Електронен адрес за изпращане на заявките:  slavkonf2019@gmail.com

 

 

                 Докладите ще бъдат публикувани в сборник (в електронен онлайн вариант). Материалите ще бъдат реферирани, предвижда се индексиране в СЕЕОL (Central and Eastern European Online Library), а по възможност и в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

 

                 Срок за изпращане на текстовете за публикуване – 30 юни 2019 г.

 

                

Такса за участие: 40 лв. или 20 евро.

За доклади с повече от един автор се заплащат толкова такси, колкото автори присъстват на самата конференция.

                           

Организационен комитет:

Проф. д-р Андрей Бояджиев

Гл. ас. д-р Камелия Спасова

Доц. д-р Мая Александрова

Гл. ас. д-р Сирма Данова

Доц. д-р Стефка Фетваджиева

Проф. д-р Татяна Ангелова (председател)