« Обратно

Процедура по подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 г. (Армения, Азербайджан и Грузия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ Ви информира, че е публикувано обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година – четвърта по ред. Обявлението е за свободни места в три университета в Армения, Азербайджан и Грузия – новооткрити лекторати.

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата на 1.08.2019 г. (четвъртък).

Обявлението е на основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища и във връзка с международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката.

Кандидатите за преподаватели следва до 20 август (вторник) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи. 


Публикация на страницата на МОН:

 

Процедура по подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки Ереван, Армения
„В. Брусов”
2. Сухумски държавен университет, Тбилиси, Грузия
3. Бакински славянски университет, Баку, Азърбайджан

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 20 август 2019 г. (вторник) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публикувано на 01.08.2019 г.)