ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Листа на общи и специализирани курсове)

1) Аудиторни форми

 

Общи курсове

 

Чужд език – равнища А2, B2, B1, C2

120 ч. 15 кр.

Стратегия на научните изследвания

30 ч. 5 кр.

Информационни технологии в изследванията

 

Специализирани курсове (примерни)

 

Методология на лингвистичните изследвания

30 ч. 5 кр.

Динамичният структурализъм в съвременното езикознание

30 ч. 5 кр.

Контрастивна лингвистика – методи на изследване

30 ч. 5 кр.

Структурна и корпусна лингвистика

30 ч. 5 кр.

Когнитивна лингвистика

30 ч. 5 кр.

Съвременни езиковедски теории – изследователски подходи

30 ч. 5 кр.

Съвременни тенденции в литературата

30 ч. 5 кр.

Методология на литературното изследване

30 ч. 5 кр.

Основни методологични школи в литературната критика

30 ч. 5 кр.

Модернизъм и Постмодернизъм в литературата

30 ч. 5 кр.

Естетика на Просвещението и Романтизма

30 ч. 5 кр.

Академичните направления в литературознанието

30 ч. 5 кр.

Превод, терминология и компютърна лингвистика

30 ч. 5 кр.

Анализ на дискурса и превод

30 ч. 5 кр.

Интерпретация на литературен текст при превод

30 ч. 5 кр.

Превод и междукултурно общуване

30 ч. 5 кр.

2) Извънаудиторни форми

 

Докторантски семинар: организация на научноизследователската

30 ч. 5 кр.

 

Организация на конференция

30 ч. 5 кр.

Компютърни умения

30 ч. 5 кр.

Научно публикуване

30 ч. 5 кр.

Класически и електронни библиографски ресурси

30 ч. 5 кр.

Научноизследователски норми и стандарти

30 ч. 5 кр.

Добри практики в хуманитарните изследвания

30 ч. 5 кр.

Презентационни техники и умения

30 ч. 5 кр.