АКРЕДИТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР" В ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ВАЛИДНА ДО

Теория и история на литературата

17.06.2015 г.

Българска литература

17.06.2015 г.

Руска литература и литература на народите на СССР

17.06.2015 г.

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

17.06.2015 г.

Общо и сравнително езикознание

17.06.2015 г.

Теория и практика на превода

17.06.2015 г.

Български език

17.06.2015 г.

Славянски езици

17.06.2015 г.

Романски езици

17.06.2015 г.

Методика на обучението по български език и литература

26.11.2015 г.