ОТЛИЧНИЦИ  ВИПУСК 2019

ИМЕ, ОКС, СПЕЦИАЛНОСТ

 

Лиляна Петрова Делянина, ОКС „Бакалавър", Българска филология

Десислава Бориславова Гълъбова, ОКС „Бакалавър", Българска филология

Невена Стефанова Тонева, ОКС „Бакалавър", Руска филология

Цветелина Димитрова Цветкова, ОКС „Бакалавър", Английска филология

Ива Дикова Дикова, ОКС „Бакалавър", Английска филология

Ева Божидарова Костадинова, ОКС „Бакалавър", Английска филология

Димитър Илиев Димитров, ОКС „Бакалавър", Английска филология

Иванка Ненова Ненова, ОКС „Бакалавър", Френска филология

Маргарита Владимирова Костова, ОКС „Бакалавър", Френска филология

Емилия Минчева Иванова, ОКС „Бакалавър", Френска филология

Надежда Петрова Кичекова, ОКС „Бакалавър", Български език и новогръцки език

Петя Стоянова Златева, ОКС „Бакалавър", Български език и новогръцки език

Ружа Ванкова Манолова, ОКС „Бакалавър", Български език и италиански език

Елена Светославова Минчева, ОКС „Бакалавър", Български език и италиански език

Люкия Димитриу Трифонос, ОКС „Бакалавър", Български език и китайски език

Анжелина Миткова Железова, ОКС „Бакалавър", Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)

Донна Георгиева Добрева, ОКС „Бакалавър", Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)

Диляна Гораздова Господинова, ОКС „Бакалавър", Приложна лингвистика (немски език с втори чужд език)

Мария Христова Митева, ОКС „Бакалавър", Лингвистика с информационни технологии

Ивелиана Веселинова Божилова, ОКС „Бакалавър", Лингвистика с информационни технологии

Александра Венелинова Каменова, ОКС „Бакалавър", Лингвистика с бизнес администрация

Пламена Петрова Петрова, ОКС „Бакалавър", Лингвистика с бизнес администрация

Мая Петкова Гладкова, ОКС „Бакалавър", Лингвистика с маркетинг

Васил Николов Стаменов, ОКС „Магистър", Актуална българистика

Спас Николаев Георгиев, ОКС „Магистър", Актуална българистика

Траяна Ангелова Латева, ОКС „Магистър", Актуална българистика

Антония Стефанова Кривчева-Калудова, ОКС „Магистър", Актуална българистика

Девора Тенчева Тенева, ОКС „Магистър", Актуална българистика

Северина Николаева Христодорова, ОКС „Магистър", Актуална българистика

Диана Георгиева Мъркова, ОКС „Магистър", Актуална българистика

Весела Атанасова Ганева, ОКС „Магистър", Актуална българистика

Веселина Стефанова Кацарева, ОКС „Магистър", Актуална българистика

Нежла Хашимова Баджаклиева, ОКС „Магистър", Актуална българистика

Мелтем Акчаева Хаджийска, ОКС „Магистър", Английска филология – превод и бизнес комуникация 

Николета Николаева Георгиева, ОКС „Магистър", Английски език и управление в бизнеса

Радостина Здравкова Михайлова, ОКС „Магистър", Английски език и управление в бизнеса

Драгомир Жоров Марков, ОКС „Магистър", Английски език и управление в бизнеса

Величка Петрова Караджова, ОКС „Магистър", Приложна лингвистика – испански език

Диана Костадинова Пашова, ОКС „Магистър", Културноисторическа славистика

Десислава Димитрова Бончева, ОКС „Магистър", Езиково осигуряване и културни дейности в туризма

Костадин Георгиев Беленозов, ОКС „Магистър", Езиково осигуряване и културни дейности в туризма

Мария Илиянова Атанасова, ОКС „Магистър", Езиково осигуряване и културни дейности в туризма

Диана Костова Костова, ОКС „Магистър", Езиково осигуряване и културни дейности в туризма

Диляна Аспарухова Мизова, ОКС „Магистър", Езиково осигуряване и културни дейности в туризма

Верка Иванова Гюрина, ОКС „Магистър", Образованието по български език и литература в средното училище

Яна Антонова Тонева, ОКС „Магистър", Образованието по български език и литература в средното училище

Мари Георгиева Райчева, ОКС „Магистър", Образованието по български език и литература в средното училище

Димитрина Георгиева Новакова, ОКС „Магистър", Образованието по български език и литература в средното училище

Ели Борисова Гинева, ОКС „Магистър", Теория и практика на чуждоезиковото обучение

Ива Илиева Янкова, ОКС „Магистър", Теория и практика на чуждоезиковото обучение

Лилия Дмитриевна Христова, ОКС „Магистър", Теория и практика на чуждоезиковото обучение

Маргарита Панкова Василева, ОКС „Магистър", Теория и практика на чуждоезиковото обучение

Адела Арман Геворгян, ОКС „Магистър", Английски език и методика

Добринка Иванова Монева-Ненкова, ОКС „Магистър", Английски език и методика

Елена Валентинова Грудлева, ОКС „Магистър", Английски език и методика

Станимира Николова Сивкова, ОКС „Магистър", Английски език и методика

Христо Митков Ковачев, ОКС „Магистър", Английски език и методика

Мария Стайкова Иванова, ОКС „Магистър", Английски език и методика

Ирина Стоянова Грудева, ОКС „Магистър", Английски език и методика

Юлия Захариева Петрова, ОКС „Магистър", Английски език и методика