ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

 

На основание на чл. 41 от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски"

СВИКВАМ

Общо събрание на Филологическия факултет

на 18 ноември 2019 г. (понеделник) от 15.00 часа

в 6. аудитория

при следния дневен ред:

  1. Избор на председател на Общото събрание на Филологическия факултет.
  2. Отчетен доклад на Декана за мандатния период.
  3. Избор на Декан на Филологическия факултет.
  4. Избор на членове на Факултетния съвет.

 

Регистрацията на членовете на Общото събрание ще се извърши от 14.30 до 15,00 часа пред 6. аудитория.

Заповед Р33-6008/05.11.2019 г. за утвърждаване на поименния състав на Общото събрание на Филологическия факултет.

Следва членовете на Общото събрание да потвърдят по катедри с подписа си, че са уведомени за часа и датата на провеждане и са запознати с дневния ред.

 

 

08.11.2019 г.                                                                            Председател на ОС:

                                                                                                     доц. д-р Петя Бъркалова