Проектолиста (оформена като бюлетина 1)

  • Декан, Председател на Общото събрание, Заместник-председател на Общото събрание

Проектолиста на хабилитираните членове на ФС 

(оформена като бюлетина 2)


Проектолиста на нехабилитираните членове на ФС 

(оформена като бюлетина 3)