Обучение на докторант

Заповед на Ректора за прекъсване на докторантура

Заповед на Ректора за продължаване на докторантура

Заповед на Ректора за промяна на темата на дисертационния труд

Заповед на Ректора за удължаване на срока на докторантура

Заповед на Ректора за видоизменяне на докторантура

Заповед на Ректора за промяна на формата на докторантурата

Заповед на Ректора за отстраняване на докторант за определен срок

Заповед на Ректора за прекратяване на докторантура

Заповед на Ректора за отписване от докторантура с/без право на защита

Протокол от катедрен съвет с решение за утвърждаване на индивидуален учебен план на докторант

Протокол на катедрен съвет с предложение за атестация на докторанта

Заповед на Декана за назначаване на комисия за провеждане на изпит от индивидуалния учебен план

Протокол от проведен изпит от индивидуалния учебен план

Протокол от проведен изпит по чужд език от индивидуалния учебен план

Заповед за заплащане на комисия за проведен докторантски минимум (граждански договор)

Протокол на катедрен съвет с предложение за прекъсване на докторантура

Протокол на катедрен съвет с предложение за продължаване на докторантура

Протокол на катедрен съвет с предложение за промяна на темата на дисертационен труд

Протокол на катедрен съвет с предложение за удължаване на срока на докторантура

Протокол на катедрен съвет с предложение за видоизменяне на докторантура

Протокол на катедрен съвет с предложение за промяна на научен ръководител

Протокол от катедрен съвет с предложние за избор на втори научен ръководител

Протокол на катедрен съвет с решение за промяна на формата на докторантурата

Мотивирано предложение на ръководител на катедра за отстраняване на докторант за определен срок

Мотивиран доклад от научния ръководител за прекратяване на докторантура

Протокол на катедрен съвет с предложение за прекратяване на докторантура

Протокол от предварително обсъждане

Протокол от катедрен съвет с предложение за готовността на докторанта за предварително обсъждане

Протокол от фaкултетен съвет с решение за утвърждаване на индивидуален учебен план на докторант

Доклад от Декана до Ректора за приети отчети

Протокол на факултетен съвет с решение за атестация на докторанта

Протокол на факултетен съвет с решение за прекъсване на докторантура

Протокол на факултетен съвет с решение за продължаване на докторантура

Протокол на факултетен съвет с решение за промяна на темата на дисертационен труд

Протокол на факултетен съвет с решение за удължаване на срока на докторантура

Протокол на факултетен съвет с решение за видоизменяне на докторантура

Протокол на факултетен съвет с решение за промяна на научен ръководител

Протокол от факултетен съвет с решение за избор на втори научен ръководител

Протокол на факултетен съвет с решение за промяна на формата на докторантурата

Становище на декана за отстраняване на докторант за определен срок

Протокол на факултетен съвет с решение за прекратяване на докторантура

Протокол от Факултетен съвет с решение за отчисляване на докторанта с/без право на защита

Заповед за заплащане на научно ръководство на докторант (граждански договор)

Индивидуален учебен план на докторант (редовна/самостоятелна подготовка)

Индивидуален учебен план на докторант (задочна форма на обучение)

Тримесечен отчет на докторант (редовна форма на обучение)

Годишен отчет на докторант, приет на катедрен и на факултетен съвет

Молба до Ректора за прекъсване на докторантура

Молба до Ректора за продължаване на докторантура

Молба до Ректора за удължаване на срока на докторантура

Молба до Ректора за видоизменяне на докторантура