МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

8. За обучение в магистърска програма могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:
8.1. Да имат завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър", както и да отговарят на допълнителните критерии, обявени за конкретната магистърска програма (ако има такива).
8.1.1. Лицата, завършили висше образование с ОКС „магистър" по държавна поръчка, имат право да кандидатстват само за места в платена форма на обучение.