Други материали

[5715] Приложение за публикации - академичен състав в ДП Общо и сравнително езикознание (Файл - 40.27 Kb)

[5716] Приложение за проекти - академичен състав на ДП Общо и сравнително езикознание (Файл - 17.91 Kb)

[5717] Учебен план на ДП Общо и сравнително езикознание - БЕРН (Файл - 117.55 Kb)

[5718] Катедрена документация за докторантите по общо и сравнително езикознание (Файл - 73.5 Kb)

[5719] Публикации и научни конференции - докторанти по ОСЕ (Файл - 32.33 Kb)

[5723] Квалификационна характеристика ОНС Доктор Англоезична литература: История и теория на литературата (Файл - 108 Kb)

[5724] Списък Катедра АФ (Файл - 102.5 Kb)

[5725] Обобщена справка Научна дейност АФ (Файл - 83.5 Kb)

[5726] Обобщена справка Научна дейност в направлението (Английски език и езикознание) (Файл - 84 Kb)

[5727] Обобщена справка Защитени дипломни работи Катедра АФ (Файл - 57.97 Kb)

[5728] Научна дейност_2008-2013_Катедра АФ (Файл - 851.77 Kb)

[5729] Приложение-ДП-АЗЕЛ-1-публикации-хабилитирани (Файл - 54.1 Kb)

[5730] Приложение-ДП-АЗЕЛ-2-проекти-хабилитирани (Файл - 19.42 Kb)

[5731] Приложение-ДП-АЗЕЛ-3-експертна-дейност-хабилитирани (Файл - 33.64 Kb)

[5732] Приложение-ДП-АЗЕЛ-4-международна-дейност-хабилитирани (Файл - 18.52 Kb)

[5733] Приложение-ДП-АЗЕЛ-5-нехабилитирани-по-специалността (Файл - 52.21 Kb)

[5734] Приложение-ДП-АЗЕЛ-6-проекти-докторанти (Файл - 18.21 Kb)

[5736] Приложение 1 ИБЕ - Извлечения - протоколи от КС на Катедрата по ОЕИБЕ (Файл - 25.76 Kb)

[5737] Приложение-ДП-АЗЕЛ-8-извлечение-протоколиКС (Файл - 207 Kb)

[5740] Препис-извлечения от протоколи на КС в Катедрата по руска филология (Файл - 2.09 Mb)

[5746] Списък с хабилитираните преподаватели на ОТД по специалността „Славянски езици" (Slavianski ezici_Spisak habilit. OTD). (Файл - 47.5 Kb)

[5750] Справка за научноизследователската и научноприложната дейност на Катедрата по руска филология (Файл - 1.92 Mb)

[5751] Справка за докторантите в Катедрата по руска филология (Файл - 1.93 Mb)

[5752] Препис-извлечения от протоколи на катедра ИЛСЛ (Файл - 138.5 Kb)

[5753] Списък на хабилитирани и доктори по Българска литература (Файл - 25 Kb)

[5755] Препис-извлечение от протоколи на катедра Славянска филология (Файл - 22.39 Kb)

[5756] Списък докторанти - ДП Слав. литератури (Файл - 32.5 Kb)

[5757] ДП - Славянски литератури - публикации докторанти (Файл - 31 Kb)

[5758] ДП Славянски литератури Списък на хабилитирани и доктори (Файл - 23.5 Kb)

[5759] ДП Славянски литератури - награди (Файл - 9.87 Mb)

[5760] ДП Славянски литератури - дейност в чужбина на членове от катедрата (Файл - 144.5 Kb)

[5761] ДП Славянски литератури - научни форуми, докторанти (Файл - 31 Kb)

[5762] ДП Славянски литератури spisak na dokt. nov (Файл - 31.5 Kb)

[5763] Приложение 2 ИБЕ - Публикации, проектна и друга научна дейност на хабилитираните лица (Файл - 121.29 Kb)

[5764] Приложение 3 ИБЕ - Рецензии, писмени становища и отзиви за дейността на докторантите (Файл - 17.94 Kb)

[5765] Приложение 2.1. ИБЕ - научна дейност на докторантите (Файл - 36.98 Kb)

[5766] Приложение 1.2. ИБЕ - Конспект прием (Файл - 149.5 Kb)

[5767] Приложение 1.1. ИБЕ - Текуща документация (Файл - 6.22 Mb)

[5768] Приложение 1.3. ИБЕ - Отчетна документация (Файл - 777.32 Kb)

[5769] Приложение 4 ИБЕ - Академичен състав на ФФ за периода 2008-2013 г. (Файл - 405.67 Kb)

[5770] обобщена справка за научна дейност на обучаващото звено ДП Славянски литератури (Файл - 19.75 Kb)

[5773] Справка за преподаване и научни интереси РФ (Файл - 1.87 Mb)

[5775] Справка за докторантите в Катедрата по славянска филология (Файл - 51 Kb)

[5776] Препис-извлечения от протоколи на КС в Катедрата по славянска филология (Файл - 250 Kb)

[5778] Справка за научноизследователската и научноприложната дейност на Катедрата по славянска филология (Файл - 24.53 Kb)

[5779] Таблица със съотношенията на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели на ОТД във ФФ (Файл - 405.67 Kb)

[5780] Списък с нехабилитираните преподаватели на ОТД в ДП "Славянски езици" (Файл - 44.5 Kb)

[5781] Приложение-ДП-АЗЕЛ-7-публикации-докторанти (Файл - 43.81 Kb)

[5782] Приложение ДП Славянски литератури в сравнителен план (Файл - 55 Kb)

[5783] Справка за преподаване и научни интереси СФ (Файл - 25.68 Kb)

[5786] Списък на защитените дипломни работи в Катедра СФ (Файл - 72 Kb)

[5787] Справка за научната и научноприложната дейност на езиковедите в Катедрата по РФ (Файл - 1.92 Mb)

[5789] Справка за научната и научноприложната дейност на езиковедите в Катедрата по СФ (Файл - 57 Kb)

[5790] Научноизследователска и научноприложна дейност на проф. д.ф.н. И. Куцаров (Файл - 180 Kb)