« Обратно

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2017/2018 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2017/2018 г. (Общ брой финансирани мобилности за факултета - 19)

Заявление - преподаватели

Формуляр към кандидатстване за мобилност по програма „Еразъм“ на академичния състав (.DOCX)  (.PDF)

 

Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички преподаватели от Факултета (на щат в ПУ или хонорувани).

В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само веднъж. Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

  • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
  • води до разработване на нови учебни материали;
  • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;
  • се реализира от млади и изявени преподаватели.

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите подават до Декана заявление за Еразъм визита и Споразумение за мобилност с цел преподаване, одобрено от изпращащата и приемащата институция в срок  до 19.01.2017 г.

 

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура е задължителна само когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя финансирани мобилности. В тези случаи разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Деканския съвет в присъствие на факултетния Еразъм-координатор. Ако член на Деканския съвет е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият не участва в селекционната процедура.

Протоколът от заседанието на Деканския съвет, включващ имената на класираните преподаватели и резервите (ако има такива), се предава в Международен отдел в срок до 1 седмица след заседанието.

 

IV. Подготовка на мобилността

Подписаното Споразумение за мобилност с цел преподаване, заедно с молба за командировка /по образец/ до Ректора, се представя в ОМС на Радосвета Мишевска за изготвянето на командировъчна заповед. След подписването на заповедта в ОМС се изготвя Договор за мобилност с цел преподаване, който се подписва от преподавателя и Ректора. Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път.


V. Продължителност и финансиране на преподавателската мобилност

Максимална продължителност - 5 работни дни; минимална продължителност - 2 работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността.

Изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа е задължително - независимо от продължителността на престоя.

 Продължителността на мобилността се удостоверява с:

1. Документ от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя.

2. Оригинали на билети/бордни карти.

При реализирана мобилност с по-кратка от посочената в Договора за мобилност продължителност преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната домакин.

 

Документите за ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ се подават до 19.01.2018 г. централизирано в Международен отдел, стая 111 (Ректорат) при Яна Петрова. Селекцията ще се извърши при последващо заседание на Еразъм-координаторите на отделните факултети и институционалния Еразъм-координатор.