« Back

Международна научна конференция „Виждам, следователно знам"

Институт по славянски филологии

Катедра по южнославянски езици

 университет „Адам Мицкевич“ в Познан

Ви кани на

 

Международна научна конференция

Widzę, więc wiem

Виждам, следователно знам

 

Познан

30–31 май 2019 г.

 

                Сетивното възприятие е основният източник за получаване на информация от външния свят и предизвиква интереса на изследователи от различни научни области, занимаващи се с ролята на културните и езиковите фактори в процеса както на възприемането, така и на познанието.

            Зрението е едно от най-важните сетива, благодарение на което човекът разпознава и възприема света около себе си. Съществува убеждението, че нещо може да се познае едва когато бъде видяно, следователно чисто физическото възприятие се превръща в интелектуално знание. Езиково потвърждение на посочената теза може да бъде славянския корен *vid- (*viděti ’виждам’), който остава в тясна връзка с корена *věd- (*věděti ’зная’). Следователно, тръгвайки от славянския културен кръг, в който тази връзка все още е отразена в езика, искаме да обхванем научната рефлексия между погледа/виждането/възприятието и разбирането на и познанието за действителността.

            Интересува ни в каква степен езикът и културата формират нашия начин за зрително възприятие, дали връзката на виждането/гледането и мисловните процеси е универсална характеристика и доколко визуалното възприятие доминира над слуховите, вкусовите възприятия и тези за аромат и допир.

Целта на конференцията е да покаже поставените и интересните в много аспекти на изследователската област въпроси, като обръща внимание на комуникацията и връзката между много различни дисциплини.

Каним езиковеди, литературоведи, културолози, психолози, педагози, социолози, представители на визуалните изкуства и всички заистересувани от темата да вземат участие в обсъждането на зрителното възприятие на реалността и езиковото, културологичното, психологичното възприятие и преработване на визуалните стимули.

 

Предлагаме следните тематични кръгове, които могат да бъдат допълнително проблематизирани по различни начини:

  • Виждането и знанието в езика, културата и изкуството
  • Концептуализиране и профилиране на понятието ‘виждане’ в езиковия образ на света
  • Синестезията като физиологичен, езиков и литературоведски механизъм
  • Виждането и знанието в диахронен, синхронен, сравнителен и противопоставителен аспект
  • Виждането, знанието и обществото
  • Визуалното възприятие и начинът на преработване на данните в мозъка
  • Влиянието на виждането и неговата липса при индивида и в обществото

Конферентни езици: всички славянски езици и английски.

 

Чакаме Вашето потвърждение за участие в конференцията до 25 февруари 2019 r. Моля изпратете формуляра за участие в електронен вид на следния адрес: widze.wiec.wiem@gmail.com

Таксата правоучастие за конференцията е на стойност 350 PLN или 85 EUR (за чуждестранните гости) и включва конферентните материали, кафе-паузите и банкета, както и подготовката на рецензирана монография. Информацията за включването на докладите в програмата ще бъде изпратена на участниците до 5 март 2019 r.

Плащането на таксата правоучастие трябва да бъде направено до 31 март 2019 r. Данните, необходими за реализирането на банковото плащане ще бъдат изпратени по-късно на лицата, които ще вземат участие в конференцията.

Участниците сами заплащат пътя и нощувките си. Ние ще помогнем при настаняването.

Сърдечно Ви каним да вземете участие в нашата конференция!

 

Място на провеждане:

Collegium Maius

Факултет по полска и класическа филология на университет „Адам Мицкевич“ – Познан  

Институт по славянски филологии

ul. Fredry 10

61-701 Poznań

                                                                                   

Организационен комитет:

проф. д-р хаб. Мариола Валчак-Миколайчакова – председател

д-р хаб. Наталия Длугош

д-р хаб. Мая Иванова

д-р Магдалена Бер                           

д-р Патрик Боровяк

д-р Ана Самарджич

маг. Барбара Яриш

маг. Нинослав Радакович

 

Информация за хотелите в района на университета:

DS Jowita UAM – стаи за гости – Моля, въпросите за достъпните места отправяйте първо към организаторите на конференцията

ul. Zwierzyniecka 7

60-813 Poznań

http://dsjowita.home.amu.edu.pl/pokoje-goscinne/standard-podwyzszony/

 

Zespół Pokoi Gościnnych PAN w Poznaniu

ul. H. Wieniawskiego 17/19
61-713 Poznań
Rezerwacje:
tel/fax: +48 61 851-68-41      

http://www.ibch.poznan.pl/pl/main-pl/struktura/inne-jednostki/zespol-pokoi-goscinnych/

 

Hotel Lech
61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 74
tel. +48 61 853-08-79.