Функционални експерти

и технически изпълнител

Приемно време
място и  час

Контакти

Телефон, Е-mail

  доц. д-р Надя Чернева

  Функционален експерт

сряда,
от 10,00 до 11,30 часа,

каб. 325
(Ректорат, 3 етаж)

  032 261 241,
 ncherneva9@gmail.com

  доц. д-р Борян Янев

  Функционален експерт

  032 261 478,
  byanev@uni-plovdiv.bg

  Мария Гуджева

  Технически изпълнител

  032 261 443
  (0884317189),
  magicheska@gmail.com

 

По проект  BG05M2OP001-2.002-0001 Студентски практики - 1 фаза, 
поради изчерпване на броя практики за студенти
за ПУ "Паисий Хилендарски" се преустановява приемането на договори за практическо обучение.

 

Отчети за месеците ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2018

от ментори и академични наставници ще се приемат

от 10,00 до 11,30 часа на 6.12.2018 г., 7.12.2018 г. и 10.12.2018 г. 

 

Служебни бележки за доходите на менторите през 2017 г.

се получават  в стая 135, ет. 1, Ректорат.

 

Удостоверения за проведено практическо обучение
по Проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1"
могат да бъдат разпечатани индивидуално (или отпечатани от Университетското издателство, на картон цветен печат на цена 1,25 лв., партер в сграда на Ректората) и оставени за подпис от Ректора в деканата на факултета (Ректорат, 3 етаж, кабинет 325) в приемното време.

 

 

Договори (студенти)

Студентите, които желаят да се включат като практиканти в проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики" – Фаза 1
трябва да отговарят на условията посочени в
 

Първо условие за стартиране на процедура за практическо обучение е Регистрацията на студента в Университетския център за кариерно развитие.
 
Договор за провеждане на практическо обучение м/у студента практикант и университета се сключва при наличие на договори между университета и обучаващата организация, ментора и  академичния наставник и при утвърдена програма и график в информационната система.

Пълен комплект документи за започване на практика:
1. ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ за срок от 6 месеца (три екземляра) – генерира се от информационната система;
 
2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТУДЕНТ (един брой) - (Можете да изтеглите .DOC)
 
3. Изтеглете РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА за Университетския център за кариерно развитие попълнете и изпратите на адрес: ffplovdivcareers@gmail.com .
 
Преди генериране на договор за практическо обучение от системата, трябва да проверите следните условия:
  • Да има подписан Договор за партньорство с обучаваща организация (между висшето училище и  обучаващата организация – работодател). Ако този договор не е наличен – НЕ СЕ ПРИЕМА ДОГОВОР СЪС СТУДЕНТА ПРАКТИКАНТ;
  • Да има подписан Договор с ментор за провеждане на практическо обучение (между ментор и висше училище)  – генерира се от информационната системата чрез профила на работодателя, когато менторът е попълнил собствения си профил с всички данни. Подписват се  три екземпляра.  Ако този договор не е наличен – НЕ СЕ ПРИЕМА ДОГОВОР СЪС СТУДЕНТА ПРАКТИКАНТ;
  • Да сте избрали Академичен наставник - Регистрирани в системата академични наставници от Филологическия факултет със сключени договори са:

доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

доц. д-р Петя Николова Бъркалова

доц. д-р Фани Евгениева Бойкова

доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова

гл. ас. д-р Ани Иванова Кемалова

гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева

гл. ас. д-р Дияна Василева Николова

гл. ас. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова

гл. ас. д-р Младен Цветанов Влашки

гл. ас. д-р Наталия Василева Христова 

гл. ас. д-р Соня Красимирова Александрова-Колева

ас. Златка Василева Червенкова

ас. Милена  Ангелова Кацарска

  • Въведена в информационната система от ментора програма за студентската практика по съответната позиция, съгласувана с академичния наставник
  • Въведен от студента график в информационната система (по дати и часове) за провеждане на практическо обучение от 240 астрономически часа, потвърден от ментора. (Графикът се планира без да се включват почивните дни на обучаващата организация и националните празници. Съобразете се с аудиторната си заетост в университета и с чл.1 ал.4 от ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" – ФАЗА I).
ВАЖНО: Преди да отпечатате договора, въведете Ваш персонален IBAN, на който ще Ви бъде преведена стипендията и проверете да не сте допуснали грешки при попълване на личната информация в профила.