« Back

Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2019/2020 г.

Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2019/2020 г.

Документи за включване в селекцията се подават в Деканата, стая 325 при Т. Динкова до 17.01.2020 г.
 
Моля, обърнете внимание на двата формуляра, които трябва да придружават Споразумението за мобилност с цел преподаване (работен план), одобрено от изпращащата и приемащата институция:

I. Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички преподаватели от Факултета (на щат в ПУ или хонорувани). В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само веднъж. Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

  • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
  • води до разработване на нови учебни материали;
  • ще доведе до повишаване на професионалните компетентности на кандидата;
  • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;
  • се реализира от млади и изявени преподаватели.

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите подават в 325 каб.  молба за Еразъм визита и Споразумение за мобилност с цел преподаване, одобрено от приемащата институция, в срок до 17.01.2020 г.

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура е задължителна само когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя финансирани мобилности. В тези случаи разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Деканския съвет в присъствие на факултетния Еразъм-координатор. Ако член на Деканския съвет е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият не участва в селекционната процедура.

Протоколът от заседанието на Деканския съвет, включващ имената на класираните преподаватели и резервите (ако има такива), се предава в Международен отдел в срок най-късно до 1 седмица след заседанието.

IV. Подготовка на мобилността

Подписаното Споразумение за мобилност с цел преподаване, заедно с молба за командировка /по образец/ до Ректора, се предава в Международен отдел за подпис от Институционалния Еразъм-координатор, както и за изготвяне на командировъчна заповед. След подписването на заповедта в МО се изготвя Договор за мобилност с цел преподаване, който се подписва от преподавателя и Ректора. Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път.

V. Продължителност и финансиране на преподавателската мобилност

Максимална продължителност на мобилността - 5 работни дни; минимална продължителност - 2 работни дни.

Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността.

Изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа е задължително - независимо от продължителността на престоя.

Продължителността на мобилността се удостоверява с:

1. Документ от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя.

2. Оригинали на билети/бордни карти.

При реализирана мобилност с по-кратка от посочената в Договора за мобилност продължителност преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната домакин.

 

Адресите на Университетите, с които ПУ има Еразъм-договори, може да откриете ТУК.


Мобилности с цел обучение за академичната 2019/2020 г.

Преподаватели, които желаят да реализират мобилност с цел обучение, подават документи за централизирана процедура по селекцията в стая 111 на Ректората при Яна Петрова.
Срок за подаване на документите 17.01.2020 г.
Критериите за селекция за преподавателска мобилност с цел обучение ТУК.