« Back

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ - ВТОРА КОНКУРСНА СЕСИЯ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ - ВТОРА СЕСИЯ

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност – отговорна към обществото и с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.

Финансирането на дейностите по Националната програма се извършва със средства, осигурени от Централния бюджет, които се предоставят на акредитирани по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО) държавни висши училища (ДВУ) и научни организации (НО) по чл. 47, ал.1 на ЗВО чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН). Изпълнението на програмата е в съответствие на специфична цел 3 на НСРНИ в Република България – 2017-2030.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА?

Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Хоризонт 2020 за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насърчаване на младите учени (лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й) и постдокторантите (учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й) и подпомагане развитието на тяхната кариера.

Средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени и постдокторанти (извън структурата на ПУ), така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент млади учени и постдокторанти. Могат да бъдат привличани и чужди граждани.

Повече за програмата, условията за участие и необходимите документи може да откриете в следната ПРЕЗЕНТАЦИЯ.

Минималният праг за кандидатстване е броят публикации по критерий № 1.

ВАЖНО! В работната си програма кандидатът трябва да планира и отчете до 30.09.2020 г. минимум 1 статия в реферирано и индексирано издание в Web of Science, Scopus и 1 статия в реферирано издание.

ТАБЛИЦА С КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1.

Брой публикации:

 • в научно издание реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus   - МИНИМУМ ЕДНА ПУБЛИКАЦИЯ    И
 • в реферирани издания – МИНИМУМ ЕДНА ПУБЛИКАЦИЯ (за млад учен) МИНИМУМ ТРИ ПУБЛИКАЦИИ (за постдокторант)

2.

Заявка/удостоверение за патент, полезен модел, обект на интелектуална собственост

3.

Публикувана

 • монография
 • студия/
 • съавторство в книга

4.

Участие в одобрен научноизследователски проект***:

 • национален/университетски

ръководител/за член на колектива

 • международен

ръководител/ член на колектива

 • съвместно с бизнеса

ръководител/ член на колектива     

 

***   Описва се по коя програма е проектът, № на проекта, координираща институция, наименование на проекта, както и позиция на кандидатстващия в проекта.

5.

Участие в научни семинари, конференции и други научни форуми:

 • участие с доклад в научен международен форум
 • участие с доклад в научен национален форум
 • участие с постер в научен форум

6.

Награди, грамоти и други материали за научни постижения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулярът с критериите може да бъде изтеглен: ТУК

НАЧАЛО НА КОНКУРСА: 9.01.2020 г., 9:00 ч.

КРАЙ НА КОНКУРСА: 16.01.2020 г., 17:00 ч.

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ДЕКАНАТА НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ (ст. 325, Ректорат, при ТАТЯНА ДИНКОВА – секретар на Факултета). Ако кандидатът няма възможност да подаде лично документите си, ги изпраща подписани и сканирани на електронния адрес на Татяна Динкова: tpetkova@uni-plovdiv.bg

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: доц. д-р Борян Янев:

                                   +359/32/261-478; 369; 332

                                   byanev@uni-plovdiv.net

 

КОМИСИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ (утвърдена на заседание на ДС от 6.11.2018 г.):

Председател: проф. д.ф.н. Диана Иванова

Зам.-председател: доц. д-р Борян Янев

Членове: доц. д-р Снежа Цонева-Матюсън

                  доц. д-р Димитър Кръстев

                  гл. ас. д-р Борислав Борисов

                  гл. ас. д-р Бистра Дикова (постдокторант)

                  докт. Даниел Каменов (млад учен)