Магистърски програми

 
Филологическият факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" ще осъществи прием за учебната 2020/2021 година по следните магистърски програми: 
Графикът на обучението е съобразен с възможностите на работещите студенти да посещават редовно учебните занятия. 
По време на обучението на студентите е осигурен свободен достъп до интернет и използване на факултетния сървър. 
В програмите „Актуална българистика", „Актуална русистика", „Медиевистика и културна история", „Културноисторическа славистика", „Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. клас)" и „Методика на преподаването на руски език" има утвърден от МС брой места за обучение и по държавна поръчка. Обучението на студентите, записани в магистърски специалности по държавна поръчка в професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението по..., е без такса (безплатно)! Съгласно с чл. 68 (1) от Закона за висше образование кандидатите за обучение с държавно субсидиране полагат конкурсен изпит и се класират до попълване на определения брой места.