Mrz
23
23. März 2017 20:30
16.30 ч., Заседателна зала- Ректорат
Mrz
23
23. März 2017 20:30
16.30 часа, 6. аудитория, Ректорат

 

 

 

Информационна система на проекта: http://praktiki.mon.bg/sp/
 
ПУ Паисий Хилендарски - правила и документи: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/
 
Филологически факултет - за проекта: http://slovo.uni-plovdiv.net/bg/studentski-praktiki
 

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики" – фаза I,

финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж",

съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове