Oct
27
October 27, 2016 2:00 PM
11.00 часа, зала „Компас“, Ректорат
Nov
16
November 16, 2016 3:30 PM
13.30 часа, Нова сграда, 2 аула

 

 

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики" – фаза I, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование

за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 
Информационна система на проекта: http://praktiki.mon.bg/sp/
 
ПУ Паисий Хилендарски - правила и документи: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/
 
Филологически факултет - за проекта: http://slovo.uni-plovdiv.net/de/studentski-praktiki